ஃபைசர்-பயோன்டெக்கின் COVID-19 தடுப்பூசியின் முதல் தொகுதி கனடாவுக்கு வந்துள்ளது.

ஃபைசர்-பயோன்டெக்கின் COVID-19 தடுப்பூசியின் முதல் தொகுதி கனடாவுக்கு வந்துள்ளது.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. This is good news. But our fight…

Posted by Justin Trudeau on Sunday, December 13, 2020
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!