அமெரிக்கா REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION 2020 – குடியரசுக் கட்சி convention Live Stream @ 8:30 pm -3வது நாள்

The 2020 Republican National Convention is a planned event in which delegates of the United States Republican Party select the party’s nominees for president and vice president in the 2020 United States presidential election
அமெரிக்கா குடியரசுக் கட்சி convention 2020 –3வது நாள்

Video USA @ RNC

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!