நிகழ்வுகள்-Events

ஆரம்பக் கல்வி மறுசீரமைப்பில் தகவல் தொழிநுட்ப அறிமுகமும் அமுலாக்கமும்-இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல்-126 காலம்:2023-04-15 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு: ஆரம்பக் கல்வி மறுசீரமைப்பில் தகவல் தொழிநுட்ப அறிமுகமும் அமுலாக்கமும்

உரையாளர்: ப.வியிந்தன்
தேசிய கற்பித்தலில் டிப்ளோமாதாரி,
கலைமாணி,பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா, உளவியலில் டிப்ளோமா,கல்வியியல் முதுமாணி.

சூம் இணைப்பு:

https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09

ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர்,தமிழறிதம்
சூம்| நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020 வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!