இணையத்தில் தமிழ் மொழிப் பயன்பாடு-நேரடி ஒளிபரப்பு

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம், தமிழ் விக்கிப்பீடியாக் குழுமம் – இலங்கை-ஆகியன இணைந்து நடாத்தும் செயலமா்வு இணையத்தில் தமிழ் மொழிப் பயன்பாடு
காலம் – 21.01.2023 சனிக்கிழமை நேரம் – மு ப 09.00 – 1.00 இடம்: சரஸ்வதி மண்டபத்தில் இராமநாதன் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

நேரடி ஒளிபரப்பு

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!