இணையவழி மாவீரர் நினைவு Maaveerar 2020 – Youth program – Live streaming

மாவீரர் நாள்-4Maaveerar Week 2020 Day 4 Live

மாவீரர் நாள்-3 Maaveerar Week 2020 Day 3 Live

https://www.youtube.com/watch?v=ktn3v7NPGmc

மாவீரர் நாள்-2 Maaveerar Week 2020 Day 2 Live

மாவீரர் நாள்-1 Maaveerar Week 2020 Day 1 Live

The next generation of the Tamil Diaspora unites to commemorate the Maaveerar and remember their ultimate sacrifice. This week’s concept is thiyagam/abnegation. Tune in nightly from (Saturday) November 21st to (Thursday) November 26th at 5:00pm (EST) and join us as we offer these heroes our humble respects

நேரடி ஒளிபரப்பு-Live streaming:

TGTE Alaigal- https://www.facebook.com/TGTE.Alaigal/posts/1436653149876455

TGTE Official: https://www.facebook.com/tgteofficial/posts/221564766033110

Alaigal. Waves: https://www.youtube.com/watch?v=6qBsG4UPAZs

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!