இனவாதம் எதிராக டொராண்டோ காவல்துறைத் தலைவர் மற்றும் அதிகாரிகளும் கூறியதை

“நாங்கள் கேட்கிறோம், விவாதிக்கிறோம், பிரதிபலிக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்

Toronto Police Service Chief Mark Saunders And Command Video Anti-Black Racism

“We are examining our biases and asking ourselves the difficult questions,” Chief Saunders said. “I want you to know that we are listening, discussing, reflecting. We want to learn and understand more so that we can continue to strategize on we can create meaningful and sustainable change. We need you at the table.”

Gepostet von Toronto Police Service am Donnerstag, 25. Juni 2020
TPS Facebook

On TPS Facebook-“We are examining our biases and asking ourselves the difficult questions,” Chief Saunders said. “I want you to know that we are listening, discussing, reflecting. We want to learn and understand more so that we can continue to strategize on we can create meaningful and sustainable change. We need you at the table.”

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!