இன்று ஒன்ராறியோவில் 625பேர் COVID -19னால் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

ஒன்ராறியோ பிரீமியர் டக் ஃபோர்டு தனது தினசரி மாநாட்டில் COVID-19 குறித்த புதுப்பிப்பை வழங்குகிறார்-Ontario Premier Doug Ford provides COVID-19 update – September 30, 2020 In a news conference at Queen’s Park, Ontario Premier Doug Ford and provincial Health Minister Christine Elliott provide an update on their government’s response to the ongoing COVID-19 (coronavirus) outbreak. They are joined by Dr. David Williams, Ontario’s chief medical officer of health.

Live @cpac

The contents of this page was created by The Tamil Journal does not hold any responsibilities for the accuracy, completeness or infringements of any copyright materials of this content. Please contact us, if you find anything suspicious, abusive or if you think it’s a spam or shouldn’t be on The Tamil Journal.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!