இன்று கொரோனா வைரஸ் கனடாவில் வந்து ஆக்கிரமித்து ஒரு வருடம் ஆகின்றது

இன்று January 25th 2021 கனடாவின் Active COVID-19 cases: 62,246 | Recovered: 664,621 | Deceased: 19,094 | Total: 747,383

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!