இன்று பாராளுமன்றத்தில் There are allegations that war crimes and crimes against humanity were committed by the Sri Lankan military


In Parliament today Allegations of war crimes and crimes against humanity committed by the Sri Lankan military

இன்று பாராளுமன்றத்தில்
போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் இலங்கை இராணுவத்தால் செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள்,ஜனநாயகம், மனித உரிமைகள், யுத்த குற்றம்  இலங்கை நாட்டிலே இழைக்கப்பட்ட அட்டூழிங்கள் பல உள்ளன

The Sri Lankan Civil War

One of the confidential cables dispatched in mid-May 2009 from the United States embassy in Colombo to the State Department in Washington, D.C.—and published by WikiLeaks—describes the plight of civilians in the civil war’s final days. The cable recounts how the bishop of Mannar had called the embassy to ask it to intervene on behalf of seven Catholic priests caught in a so-called no-fire zone that had been set up by the Sri Lankan military as a space that was supposed to provide civilians protection from the fighting while providing them with humanitarian assistance. The bishop estimated that there were still 60,000 to 75,000 civilians confined within that particular zone located on a small sliver of coastal land about twice the size of Manhattan’s Central Park. Following the bishop’s phone call, the U.S. ambassador spoke with Sri Lanka’s foreign minister, asking him to alert the military that most of the people remaining in the no-fire zone were civilians stranded in what had become a death trap.

Thousands of Sri Lankan civilians were killed in the weeks before and after the cable was sent as the 26-year struggle waged by the Liberation Tigers of Tamil Eelam came to a horrific end. Having vied for a sovereign state in parts of Sri Lanka, the Tigers had spent years enhancing their social, economic, and military capacities. They demanded independence from Sri Lanka’s Sinhalese Buddhist government, which controlled the island’s linguistically and religiously diverse population of over 21 million people. From the early 1980s, the government had become more and more authoritarian, stifling criticism and deploying violence against the country’s religious and ethnic minority groups, not least its Tamil population. They experienced disappearances, unlawful killings, torture, rape, and sexual exploitation along with the ongoing clampdown on freedom of the press.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!