இன்று வெள்ளை மாளிகை தேசிய பிரார்த்தனை தினத்தின் வீடியோ கிளிப் வெளியிடப்பட்டது

President Trump and Melania Trump participate in National Day of Prayer Event வீடியோ கிளிப் வெளியிடப்பட்டது.

தேசிய பிரார்த்தனை தினத்தின் வீடியோ கிளிப்
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!