இன்று M. A. Sumanthiran, M.P meet with Lord Ahmad of Wimbledon-UK

இன்று இலங்கை M. A. Sumanthiran M.P meet with Lord Ahmad of Wimbledon-UK Discussed upholding human rights meet with Lord Ahmad of Wimbledon-UK ஆனால் இங்கு M.P R.Shanakiyan காணவில்லை ?

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!