நிகழ்வுகள்-Events

இயற்கை அனர்த்தங்களும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களின் பங்களிப்பும் -இணையவழி உரையாடல்

Getting your Trinity Audio player ready...

இயற்கை அனர்த்தங்களும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களின் பங்களிப்பும் இணையவழி உரையாடல்

2023-05-20 (சனி)க்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை நேரம்)

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 129 காலம்:2023-05-20 (சனி)க்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை நேரம்) தலைப்பு:இயற்கை அனர்த்தங்களும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களின் பங்களிப்பும்
உரையாளர்:
எஸ்.கே.லோகேஸ்வரன்,ஓய்வுநிலை சிரேஷ்ட வளிமண்டலவியல் அதிகாரியும், இந்நாள் இலங்கை சமுத்திரவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் வருகைதரும் விரிவுரையாளர் (வளிமண்டலவியல்)
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர்,தமிழறிதம்
சூம் இணைப்பு:https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09
சூம் நுழைவு எண் 818 910 38941 கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!