இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானம்- ஐ.நா. மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் இன்று வாக்கெடுப்பு

Vote on resolution today shortly after 9 am Geneva time – இந்தியா நிலை என்ன?

பதில் அளிப்பதற்கு உங்களுக்கு மூன்று நிமிடங்கள்-இலங்கை-அதிர்ச்சி

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!