NationNewsWorld

இலங்கையில் கொரோனவைரஸ் விட Chinese Language மொழியை படிப்பதற்கு கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றது

Awarding Ceremony of the Certificate Course in Chinese Language கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில்

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் புகைப்படம்

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!