இலங்கையில் பொது ஒழுங்கைப் பேணுவதற்காக 22.01.2023 முதல் அனைத்து ஆயுதப்படை அழைப்பு

பொது ஒழுங்கைப் பேணுவதற்காக 22.01.2023 முதல் அனைத்து ஆயுதப்படை அழைப்பு

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!