இலங்கையில் மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பான விசாரணையை ஆதரிக்க Liberals அரசாங்கத்தை Conservatives கட்சி வலியுறுத்துகின்றனர்

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!