நிகழ்வுகள்-Events

உரை பெயர்த்தல் ( interpretation ) நுட்பங்கள் இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் எண்: 151 – 2024-05-11 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கைநேரம்)

தலைப்பு:உரை பெயர்த்தல்( interpretation ) நுட்பங்கள்
உரையாளர்: பீ. சாந்தகுமார், சிரேஷ்ட உரைபெயர்ப்பாளர் , இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,செயலாளர் ,தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் +94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
சூம் நுழைவு எண் : 818 910 38941
கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!