எல்.டி.டி.இ.யின் முன்னாள் தளபதியும் அரசாங்க அமைச்சருமான கருணா கடந்த கால குற்றங்களுக்காக Investigated UN Human Rights-டுவிட்டரில்

SriLanka: We note that Karuna, former LTTE commander & Government minister, is being questioned for alleged past crimes. He should also be investigated for wholesale recruitment of child soldiers, a crime under int’l law. Accountability should apply to everyone in Sri Lanka.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!