ஒன்ராறியோவில் உள்ள பள்ளி வகுப்புகள் 2020 ஆண்டின் எஞ்சிய காலத்திற்கு ரத்து செய்யப்படும்.

In a news conference at Queen’s Park, Premier Doug Ford, Health Minister Christine Elliott, and Education Minister Stephen Lecce announce that the province’s schools will remain closed for the remainder of the 2019-20 school year. Publicly funded schools in the province have been closed since March 14 due to the ongoing COVID-19 (coronavirus) pandemic.
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!