ஒன்ராறியோவில் ஏப்ரல் இடைவேளையைத் தொடர்ந்து பாடசாலைகள் திறக்கப் பட மாட்டாது

All Ontario schools will be switched to remote-only instruction following April Break

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!