ஒன்ராறியோ முன்னணி சுகாதார மற்றும் கல்வி ஊழியர்களுக்கு கட்டாய தடுப்பூசி-Steven Del Duca

Mandatory vaccination for frontline healthcare and education workers. Ontario Liberals are the only party calling for this important and responsible measure

Steven Del Duca – Leader of the Ontario Liberal Party Ontario Liberal Party
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!