ஒன்ராறியோ Premier Doug Ford provides கொவிட்-19 பற்றிய தகவல்: மே 08

Streamed live By:CPAC

Ontario Premier Doug Ford provides COVID-19 update

In a news conference at Queen’s Park, Ontario Premier Doug Ford and provincial cabinet ministers Christine Elliott (health) and Rod Phillips (finance) provide an update on their government’s response to the COVID-19 (coronavirus) pandemic.

கொரானவைரஸின் இன்றைய நிலைமை

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!