ஓட்டேரி COVID-19 இரண்டாவது கட்டம். இரண்டாவதாக பூட்டப்படும் York Region and Windsor-Essex and Province’s vaccine rollout

ஓட்டேரி COVID-19 இரண்டாவது கட்டம் இரண்டாவதாக பூட்டப்படும் York Region and Windsor-Essex 14ஆம் திகதி at 12:01 a.m. and Province’s vaccine rollout

Video @cpac

n a news conference at Queen’s Park, Ontario Premier Doug Ford and provincial Health Minister Christine Elliott provide an update on their government’s response to the ongoing COVID-19 (coronavirus disease) pandemic. They are joined by Sylvia Jones, Ontario’s Solicitor General, and retired general Rick Hillier, chair of the province’s COVID-19 vaccine distribution task force. The province unveils its three-phase plan to distribute vaccines. The first stage will start on December 15, when a total of 6,000 healthcare workers are expected to be vaccinated in Toronto and Ottawa. The premier also faces questions from reporters on the federal government’s new carbon-pricing proposal and on health transfers. The update comes as the province moves Windsor-Essex County and the York region to lockdown for a minimum of 28 days beginning on December 14. They join the City of Toronto and the region of Peel, which are currently under lockdown until at least December 21. Five other regions will also face stricter restrictions as they move to different zones on December 14. New provincial COVID-19 projections suggest recent lockdown measures are not as effective as the ones that were in effect earlier in the year.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!