நிகழ்வுகள்-Events

கட்டற்ற மென்பொருள் தினம் – 2022கட்டற்ற மென்பொருள் தினத்தையொட்டிய தொடர் இணையவழி நிகழ்வு

அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -106

காலம்: 08.10.2022 சனிக்கிழமை
பி ப 7.30-8.30 
தலைப்பு:
திறந்த மூல மென்பொருள்: மோசில்லா

கலீல் ஜாகீர்,  
விழுப்புரம்,
GNU லினக்ஸ் பயனர் குழுமம்.,
போளூர்,தமிழ்நாடு
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
சூம் இணைப்பு:
https://us02web.zoom.us/j/81891038941?
pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09
நுழைவு எண் : 818 910 38941 கடவுச்சொல்: 2020
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729                            மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!