கனடாவின் கொரோனா வைரஸ் 101வது நாளில். 101ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

Total in Canada
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Cases Per Million

,

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!