கனடாவின் தலைமை பொது சுகாதார அதிகாரி COVID-19பற்றிய தகவல்.

கனடாவின் தலைமை பொது சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் தெரசா டாம் மற்றும் துணை தலைமை பொது சுகாதார அதிகாரி டாக்டர் ஹோவர்ட் என்ஜூ ஆகியோர் Covid-19 பற்றிய தகவல் 
In Ottawa, Dr. Theresa Tam, Canada’s chief public health officer, and Dr. Howard Njoo, deputy chief public health officer, join federal ministers to provide an update on the COVID-19 (coronavirus) pandemic. BY:cpac

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

,

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!