NationNews

கனடாவில் இனவெறி மற்றும் பாகுபாடு M.P Gary Anandasangaree பாராளுமன்றத்தில் பேசினார்

Today in the House of Commons, கனடாவில் கறுப்பு எதிர்ப்பு இனவெறி, சுதேசிய இனவெறி மற்றும் பாகுபாடு ஆகியவற்றைக் கவனிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து Gary Anandasangaree பேசினார்

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!