கனடாவில் COVID-19 இன் மொத்த எண்ணிக்கை 2020 ஜூன் 30 நிலவரப்படி 104,204 ஆக இருந்தது

2020 ஜூன் 30 தற்போதிய சூழ்நிலை  104,204 ஆக இருந்தது

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

,

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!