கனடிய மத்திய அரசு Air Canadaவுக்கு $5.9B நிதி உதவி அறிவிக்கிறது

கனடிய மத்திய அரசு Air Canadaவுக்கு $5.9B நிதி உதவியை அறிவிக்கிறது help customer refunds and jobs

In a virtual news conference, Chrystia Freeland, the deputy prime minister and minister of finance, and Omar Alghabra, the minister of transport, discuss details of a financial aid package for Air Canada, which has suffered revenue losses due to the COVID-19 pandemic. The agreement involves $4 billion in repayable loans to Air Canada and a $500-million equity investment by the federal government. Guarantees provided by the airline include job protections, the retention of service on certain regional routes, and refunds for passengers affected by pandemic-related cancellations.
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!