கனேடிய உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களின் சாசனத்தின் 38 வது ஆண்டு விழா

கனேடிய உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்களின் சாசனத்தின்(நீங்கள் அதை தமிழில் படிக்கலாம்) 38 வது ஆண்டு விழாவை இன்று நாம் கொண்டாடுகிறோம்.

The Canadian Charter of Rights and Freedoms protects a number of rights and freedoms, including freedom of expression and the right to equality. It forms part of our Constitution – the highest law in all of Canada – and is one of our country’s greatest accomplishments.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!