கனேடிய சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு 2021 Census

கனேடிய சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு இது மிகவும் முக்கியமானது பாடசாலை, வைத்தியசாலை, இன்னும் பல வசதிகள் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை அறிய இது அவசியமானது. உங்களது access code வீட்டுக்கு 2021 Census Canada என போட்டு வந்திருக்கும் இதை online census home page பூர்த்திசெய்து செய்து கொள்ளுங்கள்

The 2021 Census

Every five years, Canadians are invited to participate in the census to help paint a portrait of Canada’s diverse population and the places where we live.

The Census of Population provides high-quality information on key socioeconomic trends and analysis that helps Canadians make important decisions that affect our families, our neighbourhoods and our businesses.

The Census of Agriculture is conducted at the same time and collects information about every agricultural operation in Canada.

The next Census of Population and Census of Agriculture will take place in May 2021. Census Day is May 11, 2021.

Census of Population

The 2021 Census of Population is Canada’s 23rd national census. It collects information on the demographic, social and economic situation of people across Canada, as well as on the dwellings they live in.

The information you provide ensures that the 2021 Census of Population accurately reflects Canada’s changing society. Your responses are vital to your community for planning services that support employment, schools, public transportation and hospitals.

Census of Agriculture

The Census of Agriculture traces its roots back to 1871, the dawn of Canada’s confederation. It will update the number of existing agricultural operations in Canada—in 2016, there were 193,650, and in 2011, there were 205,889.

The Census of Agriculture provides information on all aspects of the Canadian agriculture industry—from the township, rural or municipal level to the national level. Both public and private agricultural organizations use the data collected from the Census of Agriculture.

The 2021 Census in the context of COVID-19

The Census Program has adapted to the COVID-19 situation to ensure that the 2021 Census of Population is conducted throughout the country in the best possible way, using a safe and secure approach.

Whenever follow-up activities are required, Statistics Canada will be using practices aligned with the strictest health and safety directives from public health authorities. No enumeration activities will take place inside the dwellings of respondents, and all interviews will be physically distanced. In addition, personal safety equipment will be provided to field employees to ensure the health and safety of employees and the public.

Statistics Canada is proud of its ability to rethink and rework all of the key aspects of this country’s largest peacetime activity—while ensuring at all times the safety of Canadians, including our employees.

The online 2021 Census

Complete your census questionnaire online today on the census home page! It is an easy, secure and convenient option that can be used anywhere, anytime. No pre-registration or lengthy download processes are required.

In the current context of the COVID-19 pandemic, responding online is the best way to stay home and stay safe while fulfilling your census obligation and contributing the information needed to ensure health, employment and other services are provided efficiently in your area.

https://census.gc.ca/index-eng.htm

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!