“கனேடிய வரலாற்றில் Virtual பாராளுமன்றம்” முதல் Meeting. MPs Take Part நேரடி

COVID-19 தொற்றுநோய் குறித்த சிறப்புக் குழுவின் முதல் First Virtual கூட்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்கின்றனர்

MPs Take Part In First Virtual Meeting Of Special Committee On COVID-19 Pandemic
MPs convene via videoconference to debate the government’s response to the COVID-19 pandemic. The meeting format, which comes in response to concerns about maintaining physical distancing during the pandemic, was established in a motion passed by the House of Commons on April 20, 2020. MPs agreed to convene as a special committee three days each week, with in-person meetings taking place on Wednesdays and meetings via videoconference on Tuesdays and Thursdays.
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!