நிகழ்வுகள்-Events

கற்றல் கற்பித்தலில் தகவல் தொடர்பாடல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)
இணையவழி உரையாடல் எண்: 120 2023-02-04 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

தலைப்பு: கற்றல் கற்பித்தலில் தகவல் தொடர்பாடல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தல்
உரையாளர்: முஹம்மது அலிசப்றி சைய்னப்,
முகிழ்நிலை ஆசிரியர் (dip.in science),யாழ்ப்பாணம் தேசியக்கல்வியற் கல்லூரி
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09
Zoom | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!