நிகழ்வுகள்-Events

குரல் வழித் தட்டச்சு நுட்பங்கள் இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -112 காலம்: 2022-11.29 (சனிக்கிழமைபிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

தலைப்பு:
குரல் வழித் தட்டச்சு நுட்பங்கள்

உப.தலைப்பு:                                                                                                    “பேசும் போதே  எழுதும் (தட்டச்சுச் செய்யும்)  நுட்பம்”
உரையாளர்:  
காசி.ஜீவலிங்கம்,
கணினி விரிவுரையாளர், நிகழ் நிரலாளர்
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்

நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020                     

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!