நிகழ்வுகள்-Events

சாட் ஜிபிடி (Chat GPT )வரமா? சாபமா? – இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -133

காலம்:2023-07-08(சனிக்கிழமை) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை நேரம்)
தலைப்பு: சாட் ஜிபிடி (Chat GPT )வரமா? சாபமா?
உரையாளர்: கலீல் ஜாகீர்,
தன்னார்வலர்.விழுப்புரம் லீனக்ஸ் பயனர் குழுமம்,தமிழ்நாடு
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
சூம் இணைப்பு:
https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09

சூம்| நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!