LatestNationWorld

சீனா வெளிநாடுகளில் முதலீடுகளாக 270 பில்லியன் டாலர்களை இராஜதந்திர செலவினங்களுக்காக செலவிட்டுள்ளது.

2000 ஆம் ஆண்டு முதல், சீனா 270 பில்லியன் டாலர்களை இராஜதந்திர செலவினங்களுக்காக செலவிட்டுள்ளது – இலங்கை ,இந்தியா

உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் முதலீடுகளாக


Mapping China’s Global Development Footprin https://www.aiddata.org/china-project-locations
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!