நிகழ்வுகள்-Events

செயற்கை நுண்ணறிவும் மனித உழைப்பின் எதிர்காலமும் – இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 123 காலம்:2023-03-11சனிக்கிழமை பி.ப 7.30-8.30(இலங்கைநேரம்)

தலைப்பு: செயற்கை நுண்ணறிவும் மனித உழைப்பின் எதிர்காலமும்
உரையாளர்:மு மயூரன், தமிழ்க்கணிமையாளர், உறுப்பினர், தமிழறிதம்
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09
Zoom | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!