நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் 62

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் 62

நாள்-12. 06.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி
(இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு: இணையத்தில் தமிழ் மொழியைச் சீராகப் பயன்படுத்துதல்

உரையாளர்: திரு.ஞா.இரத்தினசிங்கம்
ஓயவூநிலை விரிவுரையாளர்,
தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி,
யாழ்ப்பாணம்

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்,  செயலாளர், தமிழறிதம்

சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் :  81891038941
கடவுச் சொல்: 2020
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!