தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 67

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 67

நாள்- 17.07.2021   சனிக்கிழமை மாலை 7.30 – 8.30 மணி  (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:
பெருந் தொற்றுக் காலத்திலும் ஆசிரியராக இருப்பது எப்படி?

உரையாளர்:
திரு.மு.முருகன்,
இணையவழி ஆசிரியர்,
ஐடியல் கணினிக் கல்லூரி,
தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு,
இந்திய ஒன்றியம்
நன்றியுரை :
திரு.ச.இலங்கேஸ்கேஸ்வரன்,
சேவைக்கால ஆலோசகர்,
இணைப்பாளர்,தமிழறிதம் கல்விக்குழு

ஒருங்கிணைப்பு:
திரு சி. சரவணபவானந்தன்  செயலாளர், தமிழறிதம்.

மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

வட்ஸ்அப் எண்:+94766427729

சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் : 81891038941       கடவுச் சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!