நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 83

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல் – 83

scan a QR code with Camera

தலைப்பு: இணையவழி ஏமாற்றலும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளும்

2021-11-06 (சனி) பிற்பகல் 7.30 – 8.30 (இலங்கை)

https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09

Scan a QR code with Camera

Zoom
நுழைவு எண் : 81891038941
கடவுச் சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!