நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இணைய வழி உரையாடல் – 84

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணைய வழி உரையாடல்-84
2021-11-13 (சனி) பிற்பகல் 7.30 – 8.30 (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு:
கூட்டவளம்-தமிழ்
(CROWDSOURCE)

உரையாளர்:
வினோத்குமார் ராமு,
தொழில்நுட்ப ஆய்வாளர்,
செயலாக்கும் பணி (Influencer),
கூகுள் கூட்டவளம் -தமிழ்
(CROWDSOURCE),
கடலூர், தமிழ்நாடு.

ஒருங்கிணைப்பாளர்:
சி. சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர், தமிழறிதம்.

சூம் விபரம்:
நுழைவு எண் : 81891038941
கடவுச் சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!