நிகழ்வுகள்-Events

தமிழ் ஆவணமாக்கங்களில் இணைய நூலகத்தின் பங்களிப்புக்கள்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் – 122 காலம்:2023-03-04 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30

(இலங்கைநேரம்) தலைப்பு: தமிழ் ஆவணமாக்கங்களில் இணைய நூலகத்தின் பங்களிப்புக்கள் உரையாளர்:
சி.கேதீஸ்வரன்
பிரதி நூலகர், யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்

சூம் | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!