NationNewsWorld

தமிழ் வேட்பாளர்கள் UK General Election 2024 இல் ஐக்கிய இராச்சிய பொதுத்தேர்தல் ஜூலை 4

நடைபெறவுள்ள 2024 ஐக்கிய இராச்சிய பொதுத்தேர்தலில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மக்களின் ஆதரவு கேட்கும்

Gavin Haran, Conservative Party – Candidate for Southend East and Rochford

Gavin Haran, Conservative Party – Candidate for Southend East and Rochford
  • Born and raised in the South East to an English mother and a Sri Lankan father.
  • Aspiration: the first of my family to graduate with a BSc from University College London, followed by an MA and Graduate Diploma in Law; I have volunteered to help talented young people do well as a mentor and school governor among other things.
  • I know how Government works: having worked at HM Treasury on the banking interventions during the financial crisis.
  • Financial and regulatory expertise: formerly an Executive Director at JPMorgan; now at the City law firm Macfarlanes advising financial services and investment companies.
  • Media spokesman: frequently quoted in and write for the press on economic and environmental matters; you can see some of my commentary in the FT, Investment Week, Net Zero Investor and elsewhere on my news page.
  • Experienced leading campaigns as a candidate: I came second in Lewisham Deptford in the 2019 General Election and have stood for council both in and outside London.
  • Family: most important to me are Eliza, my wife, and Teddy, my son.

My politics derives from my life and the values of aspiration, patriotism and family.

I aim to combine real expertise with empathy, based on my background and experience with people of all types.

You can find more about me on the site : https://www.gavinharan.uk/

Kamala Kugan, Liberal Democrats – Candidate for Stalybridge and Hyde

Kamala Kugan, Liberal Democrats – Candidate for Stalybridge and Hyde

She is also deeply troubled that,quarter of the way into the 21st Century, aspiring “People’s Representatives” are relishing opportunities to drive hate and division in the UK. Progress should be founded on timeless British values of equality and fairness, not on project Fear and barbed soundbites or empty promises of ‘Change’.

She ia aiming for a step change in the narrative. She wants to support successful lives via inclusive spaces which foster a sense of belonging, mutual respect and tolerance. Our public services have been run into the ground, and She wishes to renew them with a compassionate culture, ensuring they are alert to people’s needs. She promises to represent everyone, loudly and proudly, working hard to deliver outcomes that the people of Stalybridge and Hyde deserve.

Labour have held this constituency since 1945, and little has changed. Only the Liberal Democrats can ensure towns like Stalybridge and Hyde get the fair deal they deserve.

So, on 4th July, vote for a fair deal. Vote for a renewed health service and a compassionate society. Vote Liberal Democrat. Together we will be a force for good!

GET IN TOUCH: https://www.libdems.org.uk/candidates/stalybridge-and-hyde

Mayuran Senthilnathan, Reform UK – Candidate for Epsom & Ewell

Mayuran Senthilnathan, Reform UK – Candidate for Epsom & Ewell

Biography:

I’m Mayuran Senthilnathan, Reform UK’s Parliamentary Candidate for Epsom and Ewell.

I’m an NHS dentist and businessman as well as a husband and father-of-three.

A deep sense of patriotism and first-hand experience of working in the NHS is what drives my passion for politics. The establishment groupthink which has infected the very core of our political system has led to a broken two-party state that has been a catalyst for societal collapse.

Enough is enough.

I love Britain for all that it has given me and my family. Originally hailing from Sri Lanka, my parents came here with very little in the early 1980s. But they made do with what they did have, and the hard work paid off.

I now want to ensure the next generation live in a society where hard work really does pay off and ordinary people get to keep more of their own money. The low growth, high tax model of government is destroying everything that’s great about Britain and that coupled with uncontrolled mass immigration is only adding to a myriad of problems.

It’s time for change. That’s why I’m standing for Reform UK.

GET IN TOUCH: https://www.reformparty.uk/epsom-and-ewell-constituency

Naranee Ruthra-Rajan, The Green Part – Candidate for Hammersmith and Chiswick

Naranee Ruthra-Rajan, The Green Part – Candidate for Hammersmith and Chiswick

I’m Naranee Ruthra-Rajan and I’m standing as the Green Party candidate for Hammersmith and Chiswick, because I know as Londoners, we deserve a more imaginative and hopeful approach to addressing the issues our country faces, and I know the Green Party is the party to do this.

I was born in Hammersmith, grew up in Kingston as a member of the Sri Lankan Tamil community there, and have lived in Hammersmith since 2006. My career has spanned education and the arts, which (at their best) are about encouraging questioning, critical thinking and creativity. Whether in my former job as a primary school teacher or my current role in a young people’s charity, I have always focused energetically on encouraging people to engage critically with ideas and challenges, not finding fault for the sake of it, but to identify answers to problems and to imagine a hopeful future where real, big, exciting changes become possible in people’s lives. I don’t say this is an easy thing to do. I know from experience it’s hard to find the space and the energy to work in the world when it is as troubled as it seems right now. To then find the head space to imagine how it could be better in the future can feel impossible and overwhelming.

However, coming from two sectors that are hugely underfunded, often undervalued and where time is always tight, where the pressure to deliver against targets is high, I know that change is incremental and achievable and happens every day. And I know that it takes an imaginative approach to make that change happen even though it can feel like you’re swimming against the tide.

These challenges are part of politics too. For too long, the old parties have been allowed to treat the problems we face as inevitable facts of life, or a can to be incessantly kicked down the road. But, as Caroline Lucas, MP, our current City Hall Greens (Sian Berry, Zack Polanski and Caroline Russell) and hundreds of elected Green councillors across the country have shown, there are realistic alternatives that with imagination, persistence and hard work can be communicated and translated into policies that inspire people and change their lives. I am really excited to campaign for policies that offer real solutions to the crises that people face in this country. Policies such as a wealth tax, ambitious plans for housing and insulation and a programme of green jobs. There is plenty to be done. But we can do it.

A key thing I’ve learnt through my work, whether as an employee or volunteer is how change can only happen when people are truly heard and empowered to participate in finding the solutions. We need everyone’s unique contribution in order to succeed, which is why diversity and genuine respect are so important. I’m excited to be standing with Greens across the country, committed to campaigning on an inclusive platform. We need to get better at representing the diversity of our home and I’d be proud to be a Sri Lankan Green MP candidate.

My priority as an MP would be to identify the best ways to become a genuinely child-friendly country. As a teacher, I know that by meeting the needs of the most vulnerable we improve everyone’s lives. Children and young people have had an incredibly rough ride in the last decade. I’ve seen first hand the many issues children and the adults that work with them have faced. And almost all of them are rooted in inequality. Without more equal access to green spaces, creative education and cultural opportunities, clean, breathable air, safe and affordable housing, and a transport system that is cheaper and truly accessible for everyone we will not build the future our children deserve.

I’m committed to working for a Greener, more equal constituency here and would ask you to support me as the Green candidate for Hammersmith and Chiswick.

GET IN TOUCH: https://wcl.greenparty.org.uk/hammersmith-and-chiswick-naranee-ruthra-rajan/

Uma Kumaran, Labour Party – Candidate for Stratford and Bow

Uma Kumaran, Labour Party – Candidate for Stratford and Bow

I WILL BE ACCESSIBLE – With a constituency office at the heart of the community. I will be your voice in Westminster and always fight for you.

FIXING THE HOUSING CRISIS WITH NEW HOMES YOU CAN AFFORD – Local people have been squeezed out. I am backing the biggest boost to affordable housing in a generation, with first dibs for first-time buyers. I’ll fight for renters reform, tougher rules on cladding, and for wholesale leasehold reform.

FIXING OUR NHS AND CUTTING LOCAL WAITING LISTS – I will fight for better health services so your family gets treatment faster by cutting waiting lists, delivering out-of-hours services and always supporting our NHS doctors and nurses.

INVESTING IN SERVICES FOR THE COMMUNITY – I will push for safer and cleaner streets, for the funding that local schools so desperately need and for investment in Stratford Station.

PROTECTING OUR ENVIRONMENT AND LOWERING YOUR BILLS – I have been an international advocate for bolder climate action, I’ll bring this experience to Stratford and Bow. Labour will set up Great British Energy, a publicly-owned clean power company to cut your bills for good.

GET IN TOUCH: https://www.umakumaran.co.uk/

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!