தற்போதைய COVID-19 நிலைமை

நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவை

Most common symptoms: Feverdry coughtirednessLess common symptoms:aches and painssore throatdiarrhoeaconjunctivitisheadacheloss of taste or smella rash on skin, or discolouration of fingers or toes

உங்களையும் மற்றவர்களையும் எவ்வாறு பாதுகாத்துக்கொள்வது?

கொரோனா தாக்கம் – உலக நாடுகளின் தற்போதைய நிலை 

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

Sort by confirmed numbers.

Country or RegionCasesDeathsRecovered

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!