தென்னமரவடி பண்ணை செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது

Thennamarawady Farm supported by 2020 Tamil Canadian Walk Campaign is now operational from September 30th 2020. The Canadian Tamil Congress hosted the walk and the project is implemented by the North and East Economic Development (NEED) Centre in the ground.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!