நெடுஞ்சாலை 407 தரையிறக்கப்பட்ட விமானம்-Airplane on Highway 407

“Canada Toronto Airplane on Highway 407”

என்ஜின் செயலிழப்பைச் அடுத்து நெடுஞ்சாலை 407 தரையிறக்கப்பட்ட விமானம்-

Video from OPP Facebook -TheTamilJournal.com

Airplane on Highway 407 after experiencing engine failure departing Buttonville. Listen to the pilot recounting his experience and how he put his training into practice Video from OPP Facebook – Photo 407ETR_Traffic/Twitter

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!