பிரதமர் டக் ஃபோர்டு மற்றும் ஒன்டாரியோ அமைச்சர்கள் COVID-19 update வழங்குகிறார்கள் – மே 13

In a news conference at Queen’s Park, Ontario Premier Doug Ford and provincial cabinet ministers Christine Elliott (health) and Stephen Lecce (education) provide an update on their government’s response to the ongoing COVID-19 (coronavirus) outbreak.SHOW MORE

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!