நிகழ்வுகள்-Events

பொதுப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஸ்காபரோவில் வசிக்கும் தமிழ் மக்கள் மே 7அன்று பேரணி

பொதுப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஸ்காபரோவில் வசிக்கும் தமிழ் மக்கள் மே 7அன்று பேரணி நடத்துகிறார்கள்

DATE: Saturday, May 7th, 2022TIME: 2:00pm-3:30pm. Light refreshments will be available. 

LOCATION: Outside the Scarborough Civic Centre (Albert Campbell Square, 150 Borough Drive) Scarborough, Ontario

 WHAT: Scarborough residents rally for better transit and invite election candidates to sign a pledge for better transit.
SPEAKERS:Keerthy Krishnakumar (Scarborough youth leader)
Elahveyini Veemharaj Aswaththaman (transit riders association)
Please RSVP to: elahveyini@ttcriders.ca 

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!