போப் பிரான்சிஸ் கனடா வந்து பழங்குடியின தலைவர்களை சந்திக்க ஒப்புக்கொண்டதாக Vatican தெரிவித்துள்ளது

The Catholic Bishops of Canada are grateful that Pope Francis has accepted their invitation to visit Canada on a pilgrimage of healing and reconciliation

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!