மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் சுகாதார அதிகாரிகள் COVID-19 update வழங்குகிறார்கள்

In Ottawa, Dr. Theresa Tam, Canada’s chief public health officer, and Dr. Howard Njoo, deputy chief public health officer, join federal ministers to provide an update on the ongoing COVID-19 (coronavirus disease) pandemic.

Started streaming Video @ cpac on August 21, 2020
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!